Bahagian Pengurusan Halal

 

FUNGSI DAN PERANAN BAHAGIAN:

 • Mengurus hal ehwal pengurusan halal dalam Negeri Kedah
 • Mengurus proses pengeluaran dan pematuhan kelulusan pensijilan dan pengesahan halal
 • Mengurus program latihan dan pembangunan untuk kakitangan dan pelanggan Bahagian Pengurusan Halal
 • Mengurus proses pengeluaran dan pemantauan pemegang kad tauliah sembelihan
 • Mengurus pengauditan dan pemantauan pensijilan halal
 • Melaksanakan kursus penyembelihan
Unit Pensijilan
 1. Mengurus proses pengeluaran Sijil Pengesahan Halal Malaysia (SPHM)
 2. Melaksanakan pensijilan halal merangkumi penilaian ramuan dari aspek syariah dan teknikal mengikut kategori permohonan
 3. Menyelaras pendidikan kesedaran konsumer terhadap kefahaman konsep makanan halal dan penggunaan logo halal melalui penganjuran dan penyertaan seminar, pameran dan bengkel berkaitan halal
 4. Menyelaras latihan dalaman syariah dan teknikal untuk mempertingkatkan kompentensi pegawai agen/wakil serta agensi berkaitan
 5. Menyelaras maklumat-maklumat berkaitan pensijilan halal untuk diterbitkan di media massa melalui media cetak / elektronik
 6. Menyedia dan merekod statistik bilangan permohonan dan kutipan hasil yuran pensijilan halal malaysia
Unit Penguatkuasaan dan Pemantauan
 1. Melaksanakan aktiviti pemantauan, penguatkuasaan dan penyembelihan secara berkala mengikut zon yang ditetapkan.
 2. Mengendalikan kes-kes yang dikenakan tindakan penggantungan dan penarikanbalik sijil halal.
 3. Menjalankan operasi penguatkuasaan makanan dan barang gunaan islam dengan agensi agensi berkaitan berdasarkan kedudukan aduan.

 

Unit Audit Pematuhan
 1. Menjalankan pemeriksaan audit dari aspek syariah dan teknikal ke premis yang memohon pensijilan halal dan menyediakan laporan audit untuk dibentangkan di dalam Mesyuarat Panel Pengesahan Halal Malaysia.
 2. Memastikan sumber bahan mentah dan tahap kebersihan premis mengikut Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia.
 3. Pengambilan sampel barangan yang diaudit untuk dianalisis jika perlu.

Comments are closed.